Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


Legal disclaimer

Het gebruik van de website www.diversiteit.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de website

De website www.diversiteit.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de doelstellingen van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, nl. de bevordering van de gelijkheid van kansen, de bestrijding van elke vorm van discriminatie, de bewaking van de grondrechten van de vreemdelingen, de bestrijding van de mensenhandel en de mensensmokkel.

Ze wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie van het Centrum. Alle informatie op deze site is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald is. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke en specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd contact opnemen met het Centrum. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk of klik op "een vraag stellen" of "een melding overmaken".

Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

Gebruik van deze website

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding besteedt aandacht en zorg aan zijn websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan het Centrum niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Centrum de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

Het Centrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Centrum beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. Deze links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Het Centrum aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien u een hyperlink van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de beheerder van deze website.

Auteursrecht

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

Het Centrum behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Toepasbaarheid

Deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website