Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


Decreet Franstalige Gemeenschap: begrip “beroepsopleiding”.

 

De memorie van toelichting van het decreet van de Franstalige Gemeenschap van 12 december 2008 herinnert eraan dat de artikelen 2 en 3.1.b., in samenlezing met de richtlijnen 2000/43/EU en 2000/78/EU, alsook artikel 14.1.b. van richtlijn 2006/54/EU, waarvan het decreet een omzetting is, een verbod inhouden van elke discriminatie op grond van godsdienst of andere overtuigingen in het kader van de toegang tot de beroepsopleiding.

Hieronder dient te worden verstaan: het onderwijs dat voorbereidt op een kwalificatie voor een beroep of een specifieke job, of om een bijzondere geschiktheid om de uitoefening ervan aan te leren, ongeacht de richting, uitgezonderd het basisonderwijs en algemeen secundair onderwijs: deeltijds onderwijs, universitair onderwijs, …

Deze lezing steunt op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap van 2 februari 1988, ingevolge de prejudiciële vraag gesteld door de Rechtbank van Eerste Aanleg van Luik (Zaak 24/86).

In dit arrest preciseerde het Hof dat het universitair onderwijs dient beschouwd te worden als beroepsopleiding, niet alleen wanneer het eindexamen de onmiddellijke toegang verschaft tot de uitoefening van een beroep, vak of welbepaalde functie waarvoor een dergelijke kwalificatie vereist is, maar ook wanneer dergelijke studies een bijzondere bekwaamheid toekennen aan de student die nodig is voor de uitoefening van een beroep, vak of welbepaalde functie, zelfs indien deze verwerving van kennis niet is voorgeschreven door wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen.

Deze interpretatie laat dus toe om te stellen dat de beroepsopleiding waarvan sprake is in de richtlijnen, wel degelijk deel uitmaakt van de bevoegdheden van de Franstalige Gemeenschap in het kader van het onderwijs.
 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website