Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


Stembureau en Voorzitter van het Stembureau.

 

Volgens artikel 95 van het Kieswetboek zijn er in elk kieskanton een hoofdkantoor voor het kanton, telbureaus en stembureaus.


Het hoofdkantoor is gevestigd in de hoofdplaats van het kanton en het wordt voorgezeten door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter, naargelang het al dan niet samenvallen van de hoofdplaats met een gerechtelijk arrondissement of een kanton. Het voorzitterschap duidt de voorzitters aan van de telbureaus, de stembureaus en de bijzitters.

Het is duidelijk dat een grote verantwoordelijkheid ligt bij de voorzitters. Het volstaat daarbij kennis te nemen van de richtlijnen ad hoc die hen aangaan, bijvoorbeeld

 • Algemene omzendbrief van 15 april 2004 over de verkiezingen van 13 juni 2004, gericht tot de voorzitters van de hoofdbureaus, provinciegouverneurs en gemeentelijke administraties
   
 • Richtlijnen van 15 april 2004 aan de voorzitters van de hoofdbureaus (Belgisch staatsblad van 20 april 2004)
   
 • Richtlijnen van 15 april 2004 aan de voorzitters van de stembureaus en telbureaus waar gebruikt gemaakt wordt van de traditionele stemmethode (Belgisch staatsblad 20 april 2004)
   
 • Richtlijnen van 15 april 2004 aan de voorzitters van de stembureaus en telbureaus waar gebruikt gemaakt wordt van de elektronische stemmethode (Belgisch staatsblad 20 april 2004)

Daarnaast vinden we eveneens bepalingen terug in het Kieswetboek betreffende de spreiding van de kiezers en de stembureaus (artikel 87 e.v.) en betreffende het verloop van de verkiezingen (artikel 108 e.v.).


Zo vertrouwt Artikel 109 aan de voorzitter de verantwoordelijkheid toe om de orde te handhaven in het lokaal.

Het Kieswetboek geeft eveneens de rangorde van de “keuze” aan voor de aanstelling van de voorzitters (artikel 95, § 4):

 • voorzitter van een rechtbank,
 • vrederechter,
 • politierechter
 • advocaat,
 • notaris,
 • bepaalde ambtenaren,
 • onderwijzend personeel,
 • stagiaire van het Parket,
 • indien nodig, een kiezer.

Men kan dus verwachten van de voorzitter dat hij neutraliteit uitstraalt en dat hij geen enkele religieuze veruiterlijking draagt waardoor zijn neutraliteit in vraag kan worden gesteld.
 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website