Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


Arrest Feryn

 

Op 28 augustus heeft het Arbeidshof van Brussel zich uitgesproken in de zaak die het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding had aangespannen tegen de firma Feryn. Het Hof is van mening dat er wel degelijk sprake was van discriminatie ten aanzien van een categorie van werknemers.


De firma Feryn installeert garagepoorten en weigerde om werknemers van vreemde origine aan te werven omdat het cliënteel enkel werknemers van Belgische origine zou wensen.


De zaak die een aanvang nam in 2005 werd doorverwezen naar het Europese Hof van Justitie, aangezien het Arbeidshof een aantal prejudiciële vragen had gesteld inzake de interpretatie van de Europese richtlijn 2004/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming.


Op 10 juli 2008 had het Europese Hof verduidelijkt dat een werkgever die publiekelijk zijn intentie te kennen geeft om geen werknemers van vreemde origine aan te werven, zich schuldig maakt aan discriminatie. Het was een belangrijk precedent in de Europese rechtspraak.


Het Arbeidshof te Brussel houdt dezelfde redenering aan en beveelt daarom de staking van de discriminatie, alsook de publicatie van het arrest in verschillende dagbladen. Het Hof benadrukt tevens, zoals reeds gesteld door de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank op 26 juni 2007, dat de wensen van het cliënteel geen rol mogen spelen bij het aanwervingsbeleid van de werkgever en dus niet in aanmerking komen als rechtvaardiging voor een verschil in behandeling.


Het Hof wijst eveneens op het belang van de rol van het Centrum bij de bescherming tegen discriminatie van een categorie van potentiële werknemers.


Deze uitspraken zijn integraal terug te vinden op de website van het Centrum, www.diversiteit.be.
 

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website