Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt – aangepaste tewerkstelling

 

Deze twee begrippen zijn in de werkloosheidswetgeving sterk met elkaar verbonden. Ze vormen regelmatig onderwerp van discussie en de rechtspraak is niet steeds unaniem.

De werkloze die een aangepaste betrekking weigert, door zijn tewerkstelling te koppelen aan voorwaarden die niet gerechtvaardigd zijn, wordt geacht onbeschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.De persoonlijke houding van de werkzoekende komt dus in aanmerking.

Wat dient verstaan te worden onder gepaste dienstbetrekking? De lijst van opgesomde criteria is niet limitatief. Het is moeilijk om algemene principes te ontwaren want de materie wordt meestal geval per geval geanalyseerd.

Criteria van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

 

 • duur van het arbeidscontract
 • samenvallen met de kwalificatie
 • soort contract
 • religieuze, levensbeschouwelijke of politieke overwegingen
 • taalproblemen

 

Criteria ontwikkeld door de rechtspraak

 

Religieuze, politieke, levensbeschouwelijke, psychologische of ecologische redenen die ernstig zijn en tot gevolg hebben dat de job niet kan aanvaard worden (bijvoorbeeld: gewetensbezwaarde in een wapenfabriek; ex-alcoholicus als vertegenwoordiger in alcoholische dranken),…

 

Criteria op grond van wettelijke bepalingen

 

 • samenvallen met de kwalificatie
 • naleven van wetten en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) door de werkgever
 • duur van afwezigheid van huis, verplaatsing inbegrepen
 • arbeidsduur
 • loon
 • gezondheidsomstandigheden


Zijn uitgesloten:

 • overwegingen van familiale aard
 • een arbeidscontract dat vroeger eindigt
 • verzet van ouders of voogd
   

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website