Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


Privacy

Persoonlijke levenssfeer

Op deze website van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding worden op enkele plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u ons een vraag wilt stellen of een melding wenst over te maken. In sommige gevallen worden de persoonsgegevens die u via dergelijke formulieren verstrekt, opgenomen in een bestand van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Koningsstraat 138, 1000 Brussel). De verzameling van deze gegevens staat ons toe om met u in contact te treden teneinde op uw vraag of opmerking te antwoorden of uw melding te behandelen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over een recht op toegang en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Om deze rechten uit te oefenen dient u een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart te richten naar de Dienst Privacy van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding op bovenvermeld adres.

Voor aanvullende inlichtingen omtrent de wet kan je terecht bij de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel, .

De databank waarin uw gegevens mogelijks worden opgenomen is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.

De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Ze worden ook niet gebruikt voor reclame.

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Er wordt geregistreerd welke pagina's van deze website geraadpleegd worden, de duur van de raadpleging en desgevallend de website via dewelke u toegang hebt verkregen tot onze website. Deze informatie die onze webmaster toelaat de kwaliteit van onze website te verhogen, is evenwel volledig anoniem.

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website