Opgelet!

Dit werkinstrument heeft geen bindende legale waarde. Het is een referentiedocument gebaseerd op juridische analyse


Home

Geregeld brengt de actualiteit het vraagstuk van de hoofddoek op de voorgrond: door al dan niet ernstige dagelijkse gebeurtenissen of door meer of minder genuanceerde stellingnamen. Het debat woedt voort en lijkt steeds krampachtiger te worden, zelfs uit de hand te lopen. Wat stelt het Centrum vast in zijn dagelijkse werking? Eerst en vooral moet het debat terug herleid worden tot de juiste proporties. België bevindt zich niet in een staat van burgeroorlog. Er is geen sprake van twee kampen die elkaar bevechten. 

De vraag stellen in functie van een eenvoudige “voor of tegen”, is nu net de val die we trachten te vermijden. Met dit instrument wil het Centrum twee essentiële zaken opnieuw onder de aandacht brengen:

 1. In de praktijk stelt het vraagstuk van het dragen van veruiterlijkingen van overtuigingen zich slechts in drie sectoren: werkgelegenheid, onderwijs en openbare diensten. Ondanks wat de aanhoudende mediastorm ons laat geloven, kan het debat dus duidelijk afgebakend worden tot deze drie domeinen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over te waaien naar de andere domeinen van het dagelijkse leven.  

   

 2. De vraag over het dragen van veruiterlijkingen van overtuigingen is ondergeschikt aan een andere, meer centrale vraag: deze van de individuele vrijheid. Het Centrum is van mening dat de vrijheid om zijn overtuigingen op een vredelievende wijze te uiten en te veruiterlijken, het uitgangspunt moet zijn in deze denkoefening. Uiteraard is geen enkele vrijheid, zelfs een fundamentele, absoluut. Eventuele beperkingen moeten echter zorgvuldig omschreven en gerechtvaardigd worden, alsook proportioneel zijn. Een verbod moet m.a.w. de uitzondering zijn en niet de algemene regel.

   

Als we hiervan vertrekken, dan luidt de vraag niet langer “voor of tegen”, maar wel welke beperkingen toelaatbaar zijn m.b.t. het principe van de individuele vrijheid. En ook hoe dit principe te verzoenen valt met andere fundamentele principes van onze samenleving, zoals de neutraliteit van de staat en de gelijkheid van burgers.

De website omvat twee grote luiken:

 1. In het eerste luik, Algemene principes en aanbevelingen, wordt ingegaan op de algemene standpunten en aanbevelingen van het Centrum met betrekking tot deze materie.
   
 2. Het tweede luik, het “Werkinstrument Veruiterlijkingen”, geeft een algemeen overzicht van de huidige normen die van kracht zijn in de domeinen werkgelegenheid, openbare dienstverlening en onderwijs. Dit deel wordt verder nog aangevuld met een reeks aanbevelingen die betrekking hebben op elk domein dat onderzocht wordt.

   

Tot slot en om de leesbaarheid van dit werkinstrument te verhogen, wijzen we erop dat de corpus van de tekst de lezer doorverwijst naar de juridische normen (nationaal en internationaal) en naar thematische fiches die de meest ingewikkelde begrippen verduidelijken.

De inhoud van het werkinstrument veruiterlijkingen vindt u ook terug in een pdf-bestand  (goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 16 september 2009) dat u hier kan downloaden: Veruiterlijkingen van overtuigingen: stand van zaken en werkpistes.

Print deze pagina Klein lettertype Normaal lettertype Groot lettertype Any Surfer website